H1

主務大臣が定める量を一部改正する件

告示 主務大臣が指定する保管施設を指定した件 平成二十五年四月一日
財務省告示 |   厚生労働省告示 |   農林水産省告示 |   経済産業省告示 |   環境省告示 第八号  
 
 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第二号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量(平成八年十二月大 蔵 省、厚 生 省、農林水産省、通商産業省 告示第六号)の一部を次のように改正し、平成二十八年四月一日から適用する。
 
  平成二十八年三月三十一日     
財務大臣 麻生 太郎
厚生労働大臣 塩崎 恭久
農林水産大臣 森山  裕
経済産業大臣 林  幹雄
環境大臣 大塚 珠代
 
  二五〇、五四八     二五四、九二一    
    六三、三九五       五七、一九八    
    一一六、四六九       一一五、一九六    
    四、六〇九       五、四九八    
    六、二四三       六、七六八    
    一、八一八       一、三六三    
    一一、五一四       一一、七八〇    
    二二二、六一九       一八一、九九七    
    七〇、八二一       六四、二九二    
    九六、二五三       九二、五六八    
    七四三       九〇七    
    一、七〇六       四〇〇    
    九、八〇五       九、〇三〇    
    二〇、四八一       一九、三八八    
    一二九、四六六       一二〇、六一四    
    三九〇       四〇〇    
    二、一三六       八七六    
    七二一       一五七    
 表中   二三一、二三七     二四〇、一七一   に改める。
    三四、六三三       三三、三一五    
    二一、八〇八       一七、二八九    
    二八、九八九       二二、二〇三    
    一二、五八五       一一、二六四    
    一三、〇二六       一一、二六四    
    七七、二二九       八一、一三七    
    一八五、六七八       一九二、七三二    
    一七、八〇〇       一九、〇〇六    
    四二九、六四二       四一八、二四七    
    一二、四四五       一一、六一一    
    五四一、五八七       五五九、八六五    
    五二、五五三       五三、七五九    
    二、二〇七       四、〇七一    
    六〇、九五〇       五七、六一六    
    一七、四八二       一五、四七六    
    四八、四八四       四三、二〇〇    
    一五二、六八三       一六四、一〇六    
    一〇〇、七三九     一〇三、六八五  

SEOMenuV2