H1

主務大臣が定める量を一部改正する件

告示 主務大臣が指定する保管施設を指定した件 平成二十五年四月一日
財務省告示| 厚生労働省告示| 農林水産省告示| 経済産業省告示| 環境省告示第六号

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第二号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量(平成八年十二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第六号)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から適用する。
  平成二十七年三月三十一日   
  財務大臣 麻生 太郎  
厚生労働大臣 塩崎 恭久  
農林水産大臣 林  芳正  
経済産業大臣 宮沢 洋一  
環境大臣 望月 義夫  
 
 
二五一、二〇二
   
二五〇、五四八
   
   
八一、四〇五
     
六三、三九五
   
   
一二四、二〇〇
     
一一六、四六九
   
   
六、八八二
     
四、六〇九
   
   
七、一二五
     
六、二四三
   
   
二、一七八
     
一、八一八
   
   
一六、八五八
     
一一、五一四
   
   
二一四、八五〇
     
二二二、六一九
   
   
六一、九五七
     
七〇、八二一
   
   
一一六、七九〇
     
九六、二五三
   
   
一、〇四八
     
七四三
   
   
二、〇五八
     
一、七〇六
   
   
七、二四一
     
九、八〇五
   
   
二三、九〇一
     
二〇、四八一
   
 
   
一二八、三四七
     
一二九、四六六
   
   
一、二〇〇
     
三九〇
   
   
二、五七三
     
二、一三六
   
   
七七六
     
七二一
   
 表中
 
二四〇、二九九
 
 
二三一、二三七
 
に改める。
   
三七、六四四
     
三四、六三三
   
   
二八、八九六
     
二一、八〇八
   
   
三二、四五四
     
二八、九八九
   
   
一四、九〇四
     
一二、五八五
   
   
一二、六九一
     
一三、〇二六
   
   
八二、三一〇
     
七七、二二九
   
   
二二三、〇〇九
     
一八五、六七八
   
   
二二、四九九
     
一七、八〇〇
   
   
四四八、五五三
     
四二九、六四二
   
   
一二、四八一
     
一二、四四五
   
   
六〇七、八五一
     
五四一、五八七
   
   
五一、三七二
     
五二、五五三
   
   
二、三七一
     
二、二〇七
   
   
七二、九五三
     
六〇、九五〇
   
   
二二、九五二
     
一七、四八二
   
   
六〇、一〇二
     
四八、四八四
   
   
一五七、七四六
     
一五二、六八三
   
   
一二三、五一二
   
一〇〇、七三九
 
 
SEOMenuV2